default-logo

Komora MBFBiH

Komora medicinskih biohemičara Fedarcije Bosne i Hercegovine je strukovna organizacija medicinskih biohemičara koji rade na području FBiH na neposrednim  poslovima zdravstvene zaštite ili na edukaciji medicinskih biohemičara odnosno koji imaju prebivalište na području FBiH u kojoj su udružene podružnice Komore Federacije Bosne i Herecegovine.

Sjedište Komore je u Sarajevu (Bolnička 25.).

Komora obavljaja sljedeću djelatnost:

1.  Oblikuje etički kodeks medicinskih biohemičara

2.  Prati i nadzire provođenje pravila etike u biohemijskoj djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja

3.  Vodi registraciju svojih članova

4.  Daje mišljenje ministarstvu zdravstva, odnosno kantonalnom ministarstvu o opravdanosti izdavanja, produživanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje privatne prakse u biohemijsko-hematološkim laboratorijima

5.  Kod podnošenja zahtjeva ljekara za obavljanje privatne prakse koja uključuje biohemijsko-hematološku laboratoriju, daje mišljenje o potrebi, uvjetima i obimu njene djelatnosti

6.  Daje mišljenje o poečtku i prestanku rada zdravstvene ustanove koja se bavi laboratorijskom djelatnošću, a uzimajući u obzir utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti, te stručne i ekonomske interese svojih članova

7.  Daje mišljenje za rad medicinskih biohemičara izvan punog radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi ili kod zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu

8.  Daje mišljenje na uvjete pod kojima medicinski biohemičar koji obavlja privatnu praksu može obavljati poslove svoje struke u zdravstvenoj ustanovi, a koje propisuje ministar zdravlja

9.  Daje mišljenje na cijenu laboratorijskih usluga u privatnoj praksi koja ne ostvaruje prihode putem zavoda osiguranja

10.  Zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja, odnosno kantonalnim zavodom osiguranja i reosiguranja ili drugim osiguravajućim zavodima

11.  Pruža u drugom stepenu zaštitu građanima u ostvarivanju prava na kvalitet, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža

12.  Po službenoj dužnosti izdaje, obanjvlja i oduzima odobrenje za samostalan rad svojih članova

13.  Sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvene zaštite

14.  Daje stručna mišljenja prilikom pripreme propisa od uticaja na razvoj zdravstvene struke

15.  Propisuje način oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse

16.  Daje saglasnost za ragistraciju dijagnostičkih testova, reagencija, pribora i opreme

17.  Sarađuje sa zdravstvenom inspekcijom o provođenju zdravstveno-inspekcijskog nadzora

18.  Brine o materijalnim i drugim interesima svojih članova

19.  Koordinira odnose među svojim članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova

20.  Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom i drugim općim aktima Komore


Tijela komore su:

1.  Skupština

2.  Predsjednik i dopredsjednik

3.  Izvršni odbor

4.  Kantonalni odbor

5.  Sud komore

6.  Tužitelj komore

7.  Komisija za medicinsku etiku

8.  Komisija za stručna pitanja

9.  Komisija za edukaciju

10.  Komicija za statusna pitanja

11.  Komisija za kontrolu kvaliteta rada i saradnju sa industrijom

12.  Komisija za ekonomska pitanja